PHÂN LOẠI VƯỜN NHẬT THEO PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN

Dựa vào phương pháp biểu hiện thì vườn Nhật được chia thành nhiều loại:
+ Vườn được biểu hiện mà không sử dụng nước gọi là [karesansui].
+ Vườn có bố trí ao tích nước gọi là [chisenteien].
+ Vườn mà ngoài bố trí ao còn bố trí nhiều hạng mục khác như phòng trà, ruộng rau,…vv gọi là [ chikuzanrinsenteien].
(Nguồn ảnh: Trang chủ Daitokuji, Trang chủ udonkentabinetto, Trang chủ okayamakorakuen).

表現方法による日本庭園の分類

日本庭園には、表現方法にもいくつかの種類があります。水を使わずに表現する庭園を
「枯山水庭園」、池を設置して水をためる庭園を「池泉庭園」、池の他に茶室や林、田園など
色々ものを配置する庭園を「築山林泉庭園」といいます。
(写真:大徳寺HP、うどん県旅ネットHP、岡山後楽園HP)